TAT��ROV��, Jana. Profesiogram zdravotn�� soci��ln��ho pracovn��ka v psychiatrick��ch za����zen��ch a centrech du��evn��ho zdrav��. Vedoucí Chvat��kov��, Sylvie. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav zdravotnick��ch v��d. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/51738.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.