TOME��KOV��, Jana. Anal��za komunika��n��ho mixu slu��eb spole��nosti GEOSTAV s.r.o. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 74 s., 7 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2336. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce Pl��ek, Roman.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.