UHL����, Pavel. Dopravn�� obslu��nost a jej�� vliv na region��ln�� rozvoj. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 59 s., 10 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4479. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav ve��ejn�� spr��vy a region��ln��ho rozvoje. Vedoucí práce Wokoun, Ren��.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.