VAL����EK, Petr. Anal��za v��robn��ho procesu v prototypov�� d��ln�� firmy Hella Autotechnik, s.r.o. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 106 s. (119 759 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25705. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav pr��myslov��ho in��en��rstv�� a informa��n��ch syst��m��. Vedoucí práce N��mec, Dobroslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.