VRBOV��, Silvie. Anal��za termodynamick��ch jev�� p��i aplikaci brous��c��ch kotou���� na b��zi sintrovan��ch korund��. Vedoucí Kocman, Karel. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav v��robn��ho in��en��rstv��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28606.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.