VRT��L, Pavel. Zvukov�� atmosf��ry v audiovizu��ln��m d��le, zp��soby a mo��-nosti jejich z��sk��v��n��, tvorba filmov��ho prostoru. Vz��-jemn�� p��soben�� s prostorov��mi ��pravami dialog��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2022, 34 s. ISBN 978-80-7678-139-9. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52412. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Audiovize. Vedoucí práce Gre��n��r, J��n.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.