Z��BOJN��KOV��, Jana. Projekt strategick��ho rozvoje mikroregionu Luha��ovsk�� Z��les��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 98 s., 21 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/7181. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav ve��ejn�� spr��vy a region��ln��ho rozvoje. Vedoucí práce Kub��k, Josef.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.