Z��HOREC, Vladim��r. Projekt implementace e-commerce do prost��ed�� cestovn�� agentury Bc. Krist��na Z��horcov�� - CA FajnTour. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 99 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2076. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce Kom��nkov��, Miroslava.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.