Všeobecné obchodné podmienky a podmienky pre používanie služby Citácia PRO

Článok 1. – Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa služby Citácie PRO. Služba Citácia PRO je dostupná prostredníctvom webovej stránky www.citacepro.com.

1.2 Všetky zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom služby Citácia PRO sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.3 Prevádzkovateľom služby Citace PRO je spoločnosť Citace.com, s.r.o., IČO 042 22 491, so sídlom Lidická 700/19, 602 00 Brno zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 8 ;prevádzkovateľ”).

Článok 2. – Všeobecné ustanovenia

2.1 Prostredníctvom služby Citácia PRO prevádzkovateľ umožňuje užívateľovi najmä správu citácií a ich automatické generovanie podľa vybraných citačných štýlov.

2.2 Služba Citácia PRO oprávňuje registrovaného užívateľa služby na objednanie a sprístupnenie pokročilých služieb a doplnkov (najmä doplnok do Wordu, doplnky do prehliadačov Chrome a Firefox a aplikácie Pablikado pre Android pre zobrazovanie vložených plných textov).

2.3 Zmluva je uzatvorená okamihom pripísania celkovej ceny uvedenej na objednávke užívateľa na bankový účet prevádzkovateľa a najskôr týmto okamihom získa užívateľ právo službu využívať.

2.5 S mimosúdnou sťažnosťou sa užívateľ môže obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom stanoveným príslušnými právnymi predpismi a za podmienok v nich uvedených.

2.6 Náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku si užívateľ hradí sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Prevádzkovateľ nevyžaduje zálohu alebo obdobnú platbu.

Článok 3. – Registrácia a užívateľský účet

3.1 Službu Citácie PRO môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

3.2 Pre využívanie služby Citácia PRO je užívateľ povinný sa zaregistrovať na adrese www.citacepro.com. Minimálne údaje požadované pre registráciu sú meno, priezvisko, adresa bydliska, užívateľské meno a heslo. Užívateľským menom musí byť existujúca e-mailová adresa užívateľa, na ktorú je prevádzkovateľ oprávnený zasielať oznámenia týkajúce sa užívateľského účtu a objednávok (najmä zaplatenie služby na ďalšie obdobie, potvrdenie o zaplatení objednávok). Prihlasovacie údaje k službe Citace PRO slúžia zároveň ako prihlasovacie údaje k iným službám od spoločnosti Citace.com, s.r.o. (napr. Pablikado, Digitalo).

3.3 Užívateľ je povinný uviesť pri registrácii pravdivé a úplné údaje av prípade akejkoľvek zmeny je povinný ich aktualizovať. Užívateľ je zodpovedný za správnosť a pravdivosť osobných údajov.

3.4 Užívateľ nie je oprávnený oznamovať svoje prihlasovacie údaje tretím osobám a umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne, ak používateľ oznámi svoje prihlasovacie údaje tretím osobám a umožní im využívanie svojho užívateľského účtu.

3.5 Užívateľ nesmie službu Citácie PRO užívať v rozpore s právnymi predpismi ani iným spôsobom, ktorým by boli porušené právne predpisy či autorské práva autorov alebo tretích osôb.

3.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet užívateľa, ak užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP. Závažným porušením je najmä porušenie autorských práv vzťahujúcich sa na sprístupnený digitálny obsah.

3.7 Ochranné známky, obchodné označenia, grafické prvky a dizajn na webe tvoria duševné vlastníctvo prevádzkovateľa a bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú žiadnym spôsobom využívať.

3.8 Užívateľ berie na vedomie, že prístup k užívateľskému účtu môže byť po nevyhnutne potrebný čas obmedzený z dôvodu údržby alebo technickej závady hardvérového a softvérového vybavenia na strane prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá týmto obmedzeniam vznikne.

3.9 Registráciou užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi.

Článok 4. – Platobné podmienky

4.1 Užívateľ je oprávnený využívať službu Citácie PRO po prihlásení pomocou zadania svojich prihlasovacích údajov do formulára na webovej stránke www.citacepro.com.< /p>

4.2 Užívateľ je po zaplatení registračného poplatku oprávnený využívať všetky funkcie v službe Citácia PRO, najmä doplnok do Wordu pre Windows, doplnky do prehliadačov Chrome a Firefox, vkladanie plných textov dokumentov a ich zobrazovanie v aplikácii Pablikado pre Android. Predplatné je možné na obdobie jedného, šiestich alebo dvanásť mesiacov.

4.3 Ceny uvedené pri každom diele sú pre užívateľov konečné, sú platné v čase objednávky a sú uvedené vrátane DPH.

4.4 Užívateľ je povinný uhradiť celkovú cenu uvedenú na objednávke v eurách. Cena musí byť uhradená iba na bankový účet oznámený užívateľovi prevádzkovateľom. Sú k dispozícii tieto spôsoby platieb:

  • ThePay – rýchly prevod cez internetové bankovníctvo
  • ThePay – rýchla platba platobnou kartou
  • ThePay – Supercash (Slovenská pošta, Sazka)

Článok 5. – Technické požiadavky

5.1 Pre prístup k službe Citácia PRO je nutné mať pripojenie k internetu a internetový prehliadač (Chrome, Firefox a Edge).

5.2 Služba Citácie PRO je prístupná prostredníctvom odkazu www.citacepro.com po prihlásení.

5.3 Z dôvodu plnej funkčnosti musí mať užívateľ nainštalovanú najnovšiu verziu svojho prehliadača vrátane všetkých dostupných aktualizácií. Doplnok do Wordu je možné využívať iba na systéme Windows 10 a užívateľ musí mať k dispozícii Microsoft Word vo verzii 2013 a vyššej alebo Office 365.

5.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne, pokiaľ nebudú dodržané technické podmienky pre prácu so službou Citácie PRO a jeho nástrojov.

Článok 6. – Práva z chybného plnenia

6.1 Práva a povinnosti z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). Chybným plnením sa rozumie najmä prípad, keď dátový súbor obsahuje iný digitálny obsah, než aký si užívateľ objednal alebo ak je dátový súbor poškodený, neúplný alebo nečitateľný v kompatibilných zariadeniach.

6.2 Práva z chybného plnenia musí užívateľ uplatniť písomne prostredníctvom zákazníckej podpory (najmä elektronická pošta). V oznámení o reklamácii užívateľ uvedie popis vady, ktorú reklamuje, a číslo objednávky, na základe ktorej bolo dielo objednané. Užívateľ oznámi vady prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistí.

6.3 Prevádzkovateľ rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia bude vybavená najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii.

Článok 7. – Odstúpenie od zmluvy

7.1 Užívateľ nie je v súlade s § 1837 písm. l) Občianskeho zákonníka oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.2 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že:

  • a) užívateľ neuhradí cenu podľa objednávky v plnej výške a včas.
  • b) užívateľ poruší predpisy na ochranu autorských práv a ďalšie predpisy na ochranu duševného vlastníctva, ktorými sú ním objednané autorské diela chránené alebo porušia ďalšie ustanovenia čl. 3 týchto VOP.

Článok 8. – Ochrana osobných údajov

8.1 Osobné údaje užívateľov sú spravované v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2 Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o dodaní digitálneho obsahu.

8.3 Užívateľ súhlasí s použitím svojich osobných údajov prevádzkovateľom na zasielanie obchodných ponúk a služieb.

8.4 Užívateľ má kedykoľvek právo odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a to písomne na e-mailovú adresu prevádzkovateľa.

Článok 9. – Záverečné ustanovenia

9.1 Užívateľ je povinný zoznámiť sa s týmito VOP a vysloviť s nimi svoj súhlas. Je povinný sa nimi riadiť. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodaní digitálneho obsahu.

9.2 Porušenie týchto VOP zo strany užívateľa zakladá prevádzkovateľovi právo zabrániť užívateľovi v ďalšom využívaní služby Citácie PRO.

9.3 Tieto VOP môžu zmenené jednostranným rozhodnutím prevádzkovateľa. Zmena VOP bude oznámená na webovej stránke www.citacepro.com. Užívateľ je povinný sa s aktuálnym znením VOP zoznámiť.

9.4 Vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktoré nie sú týmito VOP výslovne upravené, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Brne 2. 4. 2020