Zásady ochrany osobných údajov Citace PRO

1. Osobné údaje používateľov (aj „osobné údaje“) sú zhromažďované, uchovávané a používané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Osobné údaje zhromažďuje, uchováva a používa obchodná organizácia Citace.com, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika, ktorá poskytuje softvér CitacePRO (aj „poskytovateľ“).

3. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi je možné meniť v súlade s platnou legislatívou a aktualizovaná verzia pravidiel je dostupná na webovej stránke poskytovateľa.

4. Poskytovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a používať iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie systému.

Zhromaždené osobné údaje

1. Osobné údaje, ktoré môže poskytovateľ zhromažďovať a uchovávať z dôvodu používania softvéru a služieb používateľom, môžu zahŕňať:

 • meno;
 • identifikačné číslo;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • predvoľby kontaktov;
 • zoznam citácií;
 • technické údaje, ktoré môžu zahŕňať IP adresu, typy zariadení, ktoré používateľ používa na prístup na webovú stránku a softvér, atribúty zariadenia, typ prehliadača, jazyk a operačný systém.

2. Pri objednávke alebo registrácii na webovej stránke poskytovateľa alebo softvéru môže byť používateľ požiadaný o zadanie osobných údajov, ako je meno alebo e-mailová adresa. Používateľ môže byť tiež požiadaný o ďalšie osobné údaje vrátane jeho poštovej adresy, telefónneho čísla, kontaktných preferencií a informácií o kreditnej karte. Poskytovateľ neuchováva informácie o kreditnej karte, keďže platby sú spracovávané prostredníctvom tretích strán pomocou externých platobných brán.

3. Poskytovateľ môže zhromažďovať a uchovávať osobné údaje používateľa iba na nasledujúce účely:

 • umožniť používateľovi prístup a používanie softvéru a služieb;
 • poskytnúť používateľovi informácie a služby, ktoré požaduje;
 • prevádzkovať, zlepšovať a optimalizovať softvér a služby, aby lepšie slúžili používateľom;
 • na odosielanie podporných a administratívnych správ, pripomienok, technických upozornení, fakturácie, aktualizácií, bezpečnostných upozornení a informácií používateľom;
 • na uľahčenie platobných transakcií;
 • aby poskytovateľ mohol rýchlo reagovať na požiadavky používateľov.

Uchovávanie osobných údajov

1. Poskytovateľ bude uchovávať osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na splnenie stanovených zákonných účelov. Vo väčšine prípadov nie je spravidla možné, aby poskytovateľ vopred určil presnú dobu, po ktorú budú osobné údaje používateľa uchovávané. V takýchto prípadoch poskytovateľ určí dobu uchovávania na základe doby požadovanej platnými právnymi predpismi.

2. Ak už poskytovateľ osobné údaje používateľa nepožaduje na účel, na ktorý boli zhromaždené, a zo zákona ich už poskytovateľ nemusí uchovávať, poskytovateľ tieto informácie zničí alebo ich identifikuje.

Práva dotknutej osoby

Ak je používateľ „dotknutá osoba“ podľa platných zákonov o ochrane údajov v EÚ alebo Spojenom kráľovstve, bude mať v súvislosti so svojimi osobnými údajmi, ktoré uchováva poskytovateľ, nasledujúce práva:

1. Právo na prístup: používateľ môže požiadať poskytovateľa o potvrdenie, či spracúva jeho osobné údaje, a ak áno, môže požiadať o kópiu týchto osobných údajov.

2. Právo na opravu: Používateľ má právo požiadať poskytovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil alebo aktualizoval akékoľvek osobné údaje, ktoré sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

3. Právo na vymazanie: používateľ má právo za určitých okolností požiadať poskytovateľa o to, aby bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje.

4. Právo na obmedzenie spracovania: používateľ má právo požadovať, aby poskytovateľ za určitých okolností obmedzil používanie jeho osobných údajov.

5. Právo na odvolanie súhlasu: používateľ má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

6. Právo na prenosnosť údajov: používateľ má právo požiadať poskytovateľa, aby mu za určitých okolností poskytol kópiu jeho osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Tretie strany, ktorým môže poskytovateľ poskytnúť osobné údaje používateľov

1. Poskytovateľ môže poskytnúť osobné údaje používateľa tretím stranám na účely uvedené vyššie:

 • Poskytovatelia platobných služieb v súvislosti s finančnými transakciami súvisiacimi so službami poskytovateľa vrátane spracovania platieb.
 • V súvislosti so zverejnením, ktoré je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti vzťahujúcej sa na poskytovateľa, môže poskytovateľ poskytnúť aj osobné údaje používateľov za okolností, keď je to potrebné v súdnom konaní, či už súdnom alebo mimosúdnom.

2. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľ nezverejní osobné údaje používateľov tretej strane, pokiaľ používateľ nesúhlasí so zverejnením.

Bezpečnosť osobných údajov

1. Poskytovateľ zaviedol bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov používateľa pred zneužitím, stratou a pred neoprávneným prístupom, úpravou a zverejnením.

2. Poskytovateľ nepredáva, neobchoduje ani inak neposkytuje tretím stranám osobné údaje používateľov na účely priameho marketingu.

3. Ak má používateľ akékoľvek otázky, sťažnosti alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým poskytovateľ nakladá s jeho osobnými údajmi, alebo sa domnieva, že bolo dotknuté jeho súkromie, môže kontaktovať poskytovateľa na adrese: info@citace.com.

4. Ak používateľ zostane nespokojný so spôsobom, akým poskytovateľ nakladá s jeho osobnými údajmi alebo odpovedal na jeho žiadosť, môže sa obrátiť na príslušný regulátor ochrany osobných údajov:

Úrad pre ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
tel.č.: +420 234 665 111
e-mailom: posta@uoou.cz
webová stránka: www.uoou.cz