Zásady ochrany osobních údajů Citace PRO

1. Osobní údaje uživatelů (také „osobní údaje“) jsou shromažďovány, uchovávány a používány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Osobní údaje shromažďuje, uchovává a používá obchodní organizace Citace.com, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika, která poskytuje software CitacePRO (dále jen „poskytovatel“).

3. Pravidla nakládání s osobními údaji lze měnit v souladu s platnou legislativou a aktuální verze pravidel je k dispozici na webových stránkách poskytovatele.

4. Poskytovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a používat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro správné fungování systému.

Shromažďované osobní údaje

1. Osobní údaje, které může poskytovatel shromažďovat a uchovávat kvůli používání softwaru a služeb uživatelem, mohou zahrnovat:

 • jméno;
 • identifikační číslo;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • předvolby kontaktů;
 • seznam citací;
 • technická data, která mohou zahrnovat IP adresu, typy zařízení, která uživatel používá k přístupu na web a software, atributy zařízení, typ prohlížeče, jazyk a operační systém.

2. Při registraci nebo registraci na webových stránkách poskytovatele nebo softwaru může být uživatel požádán o zadání osobních údajů, jako je jméno nebo e-mailová adresa. Uživatel může být také včetně jeho žádosti o další osobní údaje poštovní adresy, telefonního čísla, kontaktních preferencí a informací o kreditní kartě. Poskytovatel neuchovává informace o kreditní kartě, protože platby jsou zpracovávány prostřednictvím třetích stran pomocí externích platebních bran.

3. Poskytovatel může shromažďovat a uchovávat osobní údaje uživatele pouze pro následující účely:

 • umožnit uživatelům přístup k softwaru a službám a jejich používání;
 • poskytnout uživatelům informace a služby, které požaduje;
 • provozovat, zlepšovat a optimalizovat software a služby, aby lépe sloužily uživatelům;
 • k zasílání podpůrných a administrativních zpráv, připomenutí, technických upozornění, fakturace, aktualizace, bezpečnostních upozornění a informačních uživatelů;
 • pro umožnění platebních transakcí;
 • aby poskytovatel mohl rychle reagovat na požadavky uživatelů.

Uchování osobních údajů

1. Poskytovatel bude uchovávat osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k naplnění stanovených zákonných účelů. Ve většině případů obecně možné, aby poskytovatel předem určil přesnou dobu, po kterou budou osobním uživatelem uchovávány. V těchto případech poskytovatel určí dobu uchování na základě doby požadovaných platnými právními předpisy.

2. Pokud již poskytovatel osobních údajů uživatele nepožaduje pro účel, pro který byl shromážděn, a ze zákona již není vyžadováno, aby je poskytovatel uchovával, poskytovatel tyto informace zničí nebo zrušil jejich identifikaci.

Právo subjektu údajů

Pokud je uživatel „subjektem údajů“ podle platných zákonů o ochraně údajů v EU nebo Spojeném království, bude mít ve vztahu ke svým osobním údajům, které má poskytovatel, následující práva:

1. Právo na přístup: uživatel může od poskytovatele požadovat potvrzení, zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, může si vyžádat kopii těchto osobních údajů.

2. Právo na opravu: uživatel má právo požádat, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nebo aktualizoval aktuální osobní údaje, které jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální.

3. Právo na výmaz: uživatel má právo za určitých okolností, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje.

4. Právo na omezení zpracování: uživatel má právo požadovat, aby poskytovatel za určitých okolností omezil použití jeho osobních údajů.

5. Právo na odvolání souhlasu: uživatel má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost údajů: uživatel má právo požadovat, aby mu poskytovatel za určitých okolností poskytl kopii jeho osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Třetí strany, kterým může poskytovatel zpřístupnit osobní údaje uživatelů

1. Poskytovatel může zpřístupnit osobní údaje uživatele třetím stranám pro účely uvedené výše:

 • Poskytovatelé platebních služeb ve vztahu k finančním transakcím souvisejícím se službami poskytovatele, včetně zpracování plateb.
 • V souvislosti se zpřístupněním nezbytným pro splnění zákonné povinnosti vztahující se na poskytovatele může poskytovatel rovněž zpřístupnit osobní údaje uživatelů za okolností, kdy je to nutné v rámci soudního řízení, ať již soudního nebo mimosoudního.

2. S výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů poskytovatel nezpřístupní osobní údaje uživatelů třetí straně, pokud uživatel nedal souhlas se zveřejněním.

Zabezpečení osobních údajů

1. Poskytovatel zavedl bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů uživatele před zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem, úpravou a zveřejněním.

2. Poskytovatel neprodává, neobchoduje ani jinak nepředává třetím stranám osobní údaje uživatelů pro účely přímého marketingu.

3. Pokud má uživatel jakékoli dotazy, stížnosti nebo obavy ohledně toho, jak poskytovatel nakládá s jeho osobními údaji, nebo se domnívá, že bylo dotčeno jeho soukromí, může poskytovatele kontaktovat na adrese: info@citace.com.

4. Pokud uživatel zůstane nespokojen se způsobem, jakým poskytovatel nakládá s jeho osobními údaji nebo odpověděl na jeho žádost, může se obrátit na příslušný regulátor ochrany osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
tel.: +420 234 665 111
e-mailem: posta@uoou.cz
webové stránky: www.uoou.cz